Beste bezoeker,

Dit Privacybeleid geldt voor de Nederlandse ondernemingen van Dr. Oetker Nederland B.V., waaronder Koopmans (“Koopmans” of “wij”). Koopmans hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en het vertrouwen van onze bezoekers en klanten. Voordat je van onze website(s) kennis neemt of gebruik maakt van onze producten en diensten verzoeken wij je om ons privacybeleid (“privacybeleid”) aandachtig door te nemen.

 

1. Algemeen

Dit privacybeleid is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, partijen die een overeenkomst met Koopmans aangaan of een van onze websites bezoeken. De producten en diensten van Koopmans kunnen onderworpen zijn aan de verschillende wettelijke eisen die afhankelijk zijn van het land waarin deze worden aangeboden en verkocht. 

 

2. Gedachte achter dit privacybeleid  

Privacy gaat bij steeds meer mensen leven. Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Via dit privacybeleid willen wij uitleggen welke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en beschermen. Daarbij probeert Koopmans, voor zover wij verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking of dit redelijkerwijs in ons bereik ligt, je zoveel mogelijk controle over jouw persoonlijke informatie te geven. 

 

Wij hopen dat je ons zorgvuldig opgestelde privacybeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit privacybeleid heeft ondermeer de functie om je te informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar je toestemming voor kan verlenen. Je bent volledig vrij om deze toestemming te verlenen. Voor het gebruik van sommige producten en diensten hebben wij deze toestemming nodig. Zonder toestemming kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de website diensten niet (volledig) leveren. Je bent vrij om op ieder moment jouw verleende toestemming aan te passen of in te trekken. Je kan dit op elk moment aan ons melden via de contactgegevens onderaan dit document.

Wanneer je ongerust bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken gaat Koopmans graag het gesprek met je aan om deze ongerustheid weg te nemen. In dit privacybeleid geven wij dan ook diverse manieren aan om met ons in contact te kunnen komen. 

 

3. Persoonsgegevens en gegevens

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de informatie die je kunt verschaffen of genereert tijdens het bezoeken van onze website(s) en bij gebruikmaking van onze producten en diensten. De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die je als persoon kunnen identificeren. 

Persoonsgegevens kunnen door Koopmans worden verkregen doordat je deze op actieve wijze met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld door het aanmaken van een MijnKoopmans profiel, het aanmelden voor de Koopmans Nieuwbrief en het deelnemen aan een van onze acties. Ook kan Koopmans persoonsgegevens van je verkrijgen door middel van de gebruikte cookies, indien je akkoord hebt gegeven op het plaatsen van deze cookies.

Gegevens die geen persoonsgevens zijn mogen wij vrij verzamelen en verwerken, maar behandelen wij met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens die je verstrekt worden door of in opdracht van Koopmans verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

4. Toestemming voor gegevens in kader van beperkte doelen

Wij verzamelen onze informatie bij voorkeur via anonieme gegevens, maar soms kan het zijn dat voor uitvoering van een overeenkomst of een doel zoals opgenomen in dit artikel 4 persoonsgegevens nodig zijn. Wij kunnen deze persoonsgegevens op de manieren verzamelen die wij in dit privacybeleid hebben omschreven. Door acceptatie van dit privacybeleid geef je Koopmans toestemming om je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (a t/m e) te mogen verzamelen, verwerken, gebruiken, verveelvoudigen en verspreiden:

a) Het gebruiken van gegevens voor de technische werking van de website. Het gaat om gegevens die je bij het bezoeken (vrijwillig) verstrekt zoals IP-adres, gebruikt apparaat, type browser en besturingssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het bezoek en verkopen deze niet aan derden. 

b) Het verzamelen van gegevens om de duur, omvang en frequentie van jouw bezoek te analyseren. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het verbeteren van de technische werking, het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van deze website. Verzamelde gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem.  

c) Het onderzoeken van jouw wensen, het gedrag en voorkeuren (naast alle andere tevreden gebruikers en bezoekers) ten aanzien van onze producten. Dit doen wij met name via speciale acties en sociale media en in beperkte mate via deze website. Deze informatie verkopen wij niet aan derden. Ook deze gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem.*  

d) Het onderzoeken van de effectiviteit van gevoerde (online) media campagnes. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het vergroten van onze binding met jou en het zoeken en bereiken van mensen die interesse hebben in onze producten. Bij dit onderzoek richten wij ons op groepen consumenten, niet op inviduele gebruikers. Wel kunnen we groepen gebruikers, waar je deel van zou kunnen maken, gericht benaderen met informatie over producten, mits jij hier toestemming voor hebt gegeven. Deze informatie verkopen wij niet aan derden.

e) Het samenstellen en toesturen van de persoonlijke nieuwsbrief en het bieden van passende aanbiedingen, indien je je hiervoor hebt aangemeld.

f) Het overdragen van jouw gegevens aan overheidsinstanties en derden. Koopmans doet dit niet “zomaar”. Aan het verzoek persoonsgegevens te verstrekken moet een gerechtelijk bevel, wettelijke of contractuele verplichting ten grondslag liggen. Indien dit voor ons redelijkerwijs mogelijk is, kunnen wij besluiten om je hiervan op de hoogte te brengen. Zie voor meer informatie ook artikel 10 van dit privacybeleid .

*: wij houden bijvoorbeeld bij of je wel of geen nieuwsbrief van Koopmans wenst te ontvangen.

 

5. Toestemming voor speciefieke doelen

Koopmans zal persoonsgegevens niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder jouw toestemming, tenzij deze verzameling of verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren voor een met jou gesloten overeenkomst. Wel kunnen en mogen wij gegevens verzamelen zonder toestemming als deze niet direct tot jou herleidbaar zijn. In het geval wij gegevens en persoonsgegevens combineren (hetgeen Koopmans alleen doet voor zoverre dit nodig is en het binnen het doel valt) behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het Internet Protocol-adres (“IP-adres”) van bezoekers op onze websites verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw apparaat wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. IP-adressen zijn bij ons niet direct gekoppeld aan tot jou herleidbare gegevens. Indien dit wel het geval is behandelen wij jouw IP-adres als een persoonsgegeven.

 

Als wij toestemming nodig hebben zullen wij altijd zorgen over jouw toestemming te beschikken, voordat jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij kunnen ook vragen om jouw toestemming voor een specifiek doel dat niet in het voorgaande artikel is opgenomen. In dat geval zullen wij hier apart toestemming voor vragen en deze toestemming bewaren. 

 

5.1. Het aanmaken van persoonlijke gebruikersprofielen

De websites van Koopmans kunnen je de mogelijkheid bieden om een persoonlijke gebruikerspagina aan te maken. Op deze persoonlijke pagina kunnen bijvoorbeeld je favoriete recepten worden gedeeld of kun je sparen voor leuke bakspullen. Voor het aanmaken van deze gebruikerspagina is het registreren verplicht. Gebruikers zijn verplicht de volgende informatie bij de registratie te verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres, gewenst wachtwoord en geboortedatum. Ook kan je jouw profifel vrijwillig personaliseren door het verstrekken van bijvoorbeeld jouw geslacht, profielfoto en bakervaringen. Indien je bij de registratie de leeftijd van zestien jaren nog niet hebt bereikt, mag je je alleen registreren als jouw ouders of voogd daar toestemming voor hebben gegeven.

 

Voor het gebruik van de persoonlijke pagina heeft Koopmans met zorg specifieke gebruikersregels opgesteld, waarmee je je akkoord dient te verklaren voordat de registratie kan worden afgerond. Deze gebruikersvoorwaarden zijn te vinden via:  https://www.koopmans.com/assets/user_upload/Voorwaarden-Mijn-Koopmans.pdf en zijn volledig van toepassing op het gebruik van dienstverlening van Koopmans.

 

Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie tussen Koopmans en jou, bijvoorbeeld voor het bevestigen van je profiel en eventueel bij het zoekraken van jouw persoonlijke identificatiegegevens die voor het inloggen noodzakelijk zijn. Ook kan Koopmans – indien je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven – jouw e-mailadres gebruiken voor het verzenden van andere e-mailcommunicatie, zoals bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief of speciale acties van Koopmans.

 

Bij de registratie geef je Koopmans ondubbelzinnige toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken en voor dit doeleinde op te nemen in haar administratie. Jouw persoonsgegevens worden uiteraard vertrouwelijk en in overeenstemming met dit privacy beleid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.

 

6. Doorgifte gegevens aan derden

Wij hebben het uitgangspunt om verzamelde gegevens voor beperkte duur te bewaren en met niemand te delen, tenzij hier naar onze mening een goede reden voor is. Koopmans schakelt soms bij de uitvoering van haar gegevensbewerking, marketing en technische werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten, derde partijen in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, heeft Koopmans technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan.  Alleen wanneer Koopmans op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting wordt gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals overheidsinstanties, geeft zij hieraan gehoor. Je persoonsgegevens kunnen in kader van dit artikel 6 ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten Europees grondgebied. Koopmans zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 

 

7. Toestemming bij voorbaat bij overdracht bedrijfsactiviteiten

In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen, fuseren, splitsen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie  over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Door in te stemmen met het privacybeleid geef je Koopmans in die gevallen bij voorbaat het recht, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming nodig te hebben - om naast alle overeenkomsten tussen ons inclusief de daaruit voortvloeiende rechten – de (persoons-) gegevens die (in)direct horen bij onze dienstverlening en producten over te dragen aan onze moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen, of een derde partij.

 

8. Cookiebeleid Koopmans

 

8.1. Accepteren van cookies

Koopmans kan gedurende het bezoek informatie bij jou plaatsen, indien jouw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij ook wel “cookies”. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (“apparaat”) waarmee je deze website bezoekt. Zo gebruiken wij functionele cookies ter uitvoering van onze diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Ook gebruiken wij analytische cookies, sociale media cookies en cookies van (andere) derde partijen, die ervoor zorgen dat jouw gebruikerservaring bij het bezoeken van de websites van Koopmans zo goed mogelijk verloopt. Deze cookies helpen Dr. Oekter ook om de gebruikerservaring zo goed mogelijk te optimaliseren. 

8.2. Voor welke websites geldt jouw toestemming?

Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij jouw toestemming nodig.  Koopmans hanteert een gezamenlijke toestemming voor het plaatsen van cookies. Dit betekent dat je toestemming voor het plaatsen van cookies betrekking heeft tot meerdere domeinen en/of websites van Koopmans. Jouw toestemming voor het plaatsen van cookies door Koopmans heeft betrekking tot de volgende websites en de alle daarbij horende subdomeinen, waaronder koopmans.com.

8.3. Welke cookies gebruikt Koopmans?

Nadat jouw toestemming hiervoor is verkregen, plaatst  Koopmans – afhankelijk van de specifieke website – de volgende cookies. Koopmans streeft ernaar om het overzicht actueel te houden. Vanwege de snelheid waarmee de huidige technologie zich ontwikkelt, betreft de opsomming een momentopname. Door het gebruik van cookies van derde partijen, kan het voorkomen dat een geplaatste cookie niet in deze lijst is opgenomen. Mocht je tijdens het gebruik van de websites een ongedefineerde cookie tegenkomen, verzoekt Koopmans jou contact op te nemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Koopmans.com en haar subdomeinen bevatten  de volgende cookies

8.4. Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen

Hoewel onze website wel (functionele) cookies kan aanbieden kun je zelf invloed uitoefenen op welke wijze je tijdens een bezoek aan websites omgaat met de aangeboden cookies. Zo kun je via de browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie hoe je bij enkele populaire internetbrowsers cookies kan beheren: Chrome Internet Explorer Firefox Safari. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maak je het voor ons lastiger om onze website te verbeteren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

 

8.5. Web beacons

Naast cookies kunnen websites van Koopmans elektronische afbeeldingen bevatten, ook wel web beacons genaamd, die ons in staat stellen het aantal bezoekers van een website te tellen. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot je persoonsgegevens. Wij gebruiken web beacons om anonieme informatie over het gebruik van onze websites te verzamelen. Koopmans verzamelt slechts een beperkte set van informatie, waaronder tijd en datum van een paginabezoek. Deze gegevens kunnen namens Koopmans worden gedeeld met bedrijven die ons ondersteunen, zoals Google bij de analyse van gegevens, zodat wij beter inzicht verkrijgen in de wijze waarop bezoekers de webpagina’s gebruiken en de effectiviteit van advertenties. Omdat web beacons hetzelfde zijn als elk ander verzoek van jouw apparaat om de webpagina weer te geven, kun je web beacons niet uitzetten of weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt door aanvullende software (widgets, plugins of add-ons genaamd) op uw internetbrowser te installeren.

 

8.6. Javascript en flash

Onze websites kunnen onder meer gebruik maken van Javascript en flash. Dit zijn computerscripts die de functionaliteit van onze websites verbeteren, in het bijzonder met betrekking tot bewegende afbeeldingen en games. We verzamelen geen persoonsgegevens via Javascript maar kunnen dit gebruiken om het gedrag van bezoekers te onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe vaak op de website of onderdelen daarvan is geklikt, en het formaat waarin jouw apparaat graag de informatie ontvangt. Je kunt Javascript ook deactiveren via je browserinstellingen en flash-software deinstalleren. Daardoor zul je geen gebruik meer kunnen maken van sommige functies zoals games en actieve afbeeldingen op onze website.

 

9. Beveiliging 

Wij behandelen jouw gegevens uiterst zorgvuldig. Koopmans heeft passende maatregelen getroffen om jouw informatie te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval dat jouw gegevens mogelijkerwijs zijn blootgesteld zullen wij met bekwame spoed je hiervan op de hoogte brengen. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers is beperkt en wij beschikken over technische en organisatorische maatregels om te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot jouw informatie. Koopmans maakt tevens gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma’s.

 

10. Beleidswijzigingen

De wereld, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen zijn voortdurend in beweging. Koopmans wil echter blijven voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en jouw gegevens goed beschermen met technische en organisatorische maatregels. Wij werken samen met juridische en technische experts en wanneer dit voorkomt met een overheidsinstelling om te zorgen dat Koopmans aan alle toepasselijke maatstaven voldoet.

Wij hebben het recht om dit privacybeleid naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen. Daarbij streven wij ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. Koopmans raadt je echter aan om op verantwoorde wijze met jouw privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of ons privacybeleid is gewijzigd. Zoals elders in dit privacybeleid is aangegeven mag je op ieder moment, dus ook na een wijziging, jouw voorkeuren en toestemming aanpassen.

 

11. Vragen en verzoeken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk te houden is het voor Koopmans belangrijk dat de gegevens waarover wij beschikken, actueel juist en volledig zijn. Daarom mag je ons op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en vragen of wij deze aanpassen als er iets verandert in je situatie. Ook mag je je verleende toestemming intrekken of uitbreiden, zodat onze wensen steeds op elkaar blijven aansluiten. 

 

Als je meer informatie wenst, wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd, of als je jouw gegevens of toestemming wilt aanpassen, kun je altijd schriftelijk contact opnemen met onze consumentenservice via het contactformulier op www.koopmans.com/contact of de onderstaande gegevens: 

 

Koopmans Consumentenservice

Antwoordnummer 7204 

3800 TE Amersfoort

info@koopmans.com

 

Onze medewerkers staan je ook graag te woord via telefoonnummer: 0800-0223306.

Met jouw gratis Mijn Koopmans profiel bieden we je extra gemak!
  • Maak in een handomdraai jouw eigen recepten pagina aan.
  • Bewaar eenvoudig en snel jouw favoriete recepten.
  • Ontvang de lekkerste recepten en nieuwste producten in je mailbox!
Maak een profiel aan! >

Hollandse bakgezelligheid met Koopmans in je mail!

Hollandse bakgezelligheid met Koopmans!

De lekkerste recepten en inspiratie in je mailbox.

Herinner mij later nog een keer