Sluiten

Privacy- en cookieverklaring

Dit Privacy- & cookiebeleid is van toepassing op alle websites van Dr. Oetker Nederland B.V. en Koopmans B.V. (hierna verder te noemen “de onderneming” of “wij”).

 

Inleiding

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is voor de onderneming van essentieel belang om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij nemen de wet- en regelgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Online worden jouw persoonsgegevens beschermd achter een beveiligde verbinding.

Hieronder lees je in meer detail hoe wij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vormgeven. 

De onderneming, gevestigd aan de Netwerklaan 38, 3821 AG te Amersfoort, is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de persoonsgegevens die een bezoeker of consument aan ons verstrekt in verband met aankopen bij ons of bij bezoek aan één van onze websites. Indien je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, worden deze opgeslagen in een online bestand. Dit Privacy- & cookiebeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de onderneming alsmede alle onze (actie) websites.  

 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

De onderneming verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van toestemming, de uitvoering van een overeenkomst die je met de onderneming hebt of op grond van een gerechtvaardigd belang van de onderneming.  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de onderneming persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, namelijk:

 • Wanneer je producten en/of diensten van ons afneemt en bestelhistorie. Dit kan zijn via onze website, webshop of via het consumentenservicecenter. 
 • Wanneer je contact met ons opneemt. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij telefoongesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult (waarna wij je per e-mail kunnen benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek), gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, inlogt op jouw account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert. 
 • Voor de uitvoering van de overeenkomsten indien deze met je is gesloten of de precontractuele fase. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij, bijvoorbeeld voor het laten verzenden van producten, je persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, verstrekken.
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, waarbij wij rekening trachten te houden met jouw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en je interesses op basis van met je toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief gebruikte apps). Wij kunnen bezoekers rechtstreeks op de hoogte houden maar ook door campagnes via social media. 
 • Voor deelname aan ons loyaliteitsprogramma. 
 • Voor zover persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, worden deze uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

 

Gebruik E-mail en intrekken van uw toestemming

Je e-mailadres wordt, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten van de onderneming. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door ons een e-mail met jouw verzoek te sturen, onder vermelding van AVG, naar info@koopmans.com

We versturen e-mails via Salesforce. Salesforce Marketing Cloud, Salesforce.com Germany GmnH. Het Salesforce Data Centrum is gevestigd in Frankfurt, Duitsland. Salesforce verwerkt jouw gegevens namens ons (gegevensverwerker).

Daarnaast kun je, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, ook specifieke nieuwsbrieven van de onderneming ontvangen. Jouw toestemming voor deze nieuwsbrieven, kun je eveneens altijd intrekken, door te maken van de afmeldlink in het toegezonden nieuwsbrief of door ons een e-mail met jouw verzoek te sturen onder vermelding van AVG, naar info@koopmans.com

 

Ontvangers van gegevens

De onderneming verstrekt, verkoopt of verhuurt jouw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, kunnen wij dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld voor het toesturen van producten. Dit zijn verwerkers in de zin van de AVG. Deze dienstverleners verwerken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden maar uitsluitend in opdracht van de onderneming. Deze dienstverleners mogen jouw gegevens niet voor eigen of commerciële doeleinden gebruiken.

 

Beveiliging

De onderneming heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw gegevens. Deze maatregelen worden door de onderneming regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd. 

De toegang tot jouw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de onderneming toegang hebben tot de gegevens, indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Onze websites zijn beveiligd, zodat de persoonsgegevens die u op onze websites invult via een beveiligde verbinding aan de onderneming worden verzonden. 

 

Bewaartermijnen

De onderneming hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Naam en adresgegevens van (ex-)klanten, overige contactgegevens, financiële gegevens, informatie en kanaalvoorkeur(en) en overige informatie de betrokkene heeft verstrekt; maximaal 7 jaar na het laatste contactmoment;
 • Internetgegevens van websitebezoekers; maximaal 50 maanden tenzij website bezoeker eerder de cookies van zijn apparatuur verwijdert;

 

Jouw rechten

Een ieder over wie de onderneming persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, heeft op grond  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal rechten. Indien je een van deze rechten inroept, dan zal de onderneming ervoor zorgen dat dit verzoek binnen een maand wordt afgehandeld. 

 

Recht op informatie en inzage

Je hebt recht op informatie en inzage van de gegevens die de onderneming van verwerkt. Bij een informatie en inzageverzoek zullen wij je een overzicht overhandigen van de gegevens die wij van je hebben verwerkt inclusief alle relevante informatie.

 

Recht op rectificatie

Mocht blijken dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan zal de onderneming ervoor zorgen dat deze gegevens worden gecorrigeerd en aangepast. Daarnaast kun je de gegevens die niet (langer) correct zijn ook laten verwijderen.

 

Recht op vergetelheid

Uiteraard heb je ook het recht om aan te geven de persoonsgegevens die de onderneming van je heeft te laten verwijderen. De onderneming zal jouw gegevens verwijderen, tenzij wij de gegevens nodig mochten hebben voor bijvoorbeeld financiële wettelijke verplichtingen.

 

Recht van bezwaar (verzet)

Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kun je ons een e-mail sturen, info@koopmans.com, of gebruik maken van het contactformulier. Vermeldt bij jouw bericht ‘recht van bezwaar AVG”. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken om je te benaderen.

 

Recht van dataportabiliteit

Wanneer je jouw gegevens naar een andere organisatie wenst over te dragen, dan kun je jouw recht van dataportabiliteit inroepen. Wij zullen de gegevens die wij van je verwerken op grond van jouw toestemming of op grond van de met jouw gesloten overeenkomst, aan je verstrekken in een gangbaar bestandsformat. Na verzending van het bestand, kun je de gegevens overdragen naar een andere organisatie. 

 

Inroepen van uw rechten

Indien je gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen met daarbij de vermelding welk recht je wenst in te roepen. Dit kan via info@koopmans.com.

 

Klachten over de omgang met persoonsgegevens

Indien je van mening bent dat de onderneming in strijd handelt met dit privacy beleid, geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kun je te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@koopmans.com. Uiteraard zullen wij de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat jouw klacht wordt opgelost. Indien je van mening bent dat jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Social Media

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten en bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij  (persoons-)gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Graag nodigen we je na het contact met ons consumentenservice team uit voor een online klanttevredenheidsonderzoek, hiervoor zullen wij je via social media een link sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen per e-mail: info@koopmans.com

 

Websites

Op onze websites tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt. 

 

Mopinion

Met Mopinion verzamelen we de feedback die bezoekers achterlaten wanneer ze een vragenlijst invullen op www.koopmans.nl. We meten de bakintentie: uitvragen of een bezoeker van plan is het recept te gaan bakken dat zij op dat moment bekijken. We gebruiken deze informatie om onze website, recepten en de ervaring op www.koopmans.nl te verbeteren. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van Mopinion.
 

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: 

Koopmans, t.a.v. Consumentenservice, Postbus 57, 3800 AB Amersfoort. Je kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of telefonisch contact op te nemen met de consumentenservice via (gratis) telefoonnummer 0800 – 0223306 (Koopmans). Wil je liever een e-mail sturen dan kan dit via info@koopmans.com.  

 

Wijzigingen

Wij behoudens ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Marketing doeleinden / gegevensuitwisseling met derden

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om het bereik van onze advertentiecampagnes te evalueren en hoe gebruikers die onze website kennen via onze advertentiecampagnes onze diensten gebruiken. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om vast te leggen welke gebruikers onze website gebruiken om groepen te vormen (zogenaamde doelgroepen) en om deze doelgroepen op andere online platforms aan te spreken met gepersonaliseerde advertenties.

We geven deze informatie ook door aan derden die deze ook voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken.

Als je hiermee hebt ingestemd, zullen wij registreren of je ons via een van onze advertentiecampagnes hebt gevonden en hoe je vervolgens met onze website omgaat. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden welk deel van de gebruikers die een advertentie hebben gezien, daadwerkelijk inhoud van onze website gebruikt. Hierdoor kunnen we ons advertentiebudget beter plannen en beheersen.

Daarnaast groeperen we de gebruikers van onze website in zogenaamde doelgroepen. Doelgroepen zijn gebruikersgroepen die door ons worden samengesteld volgens bepaalde criteria (bijvoorbeeld alle gebruikers die toegang hebben gehad tot een bepaalde categorie recepten). Als de gebruikers van een gebruikersgroep ook gebruikers zijn van onze marketingpartners, kunnen we deze gebruikers individueel aanspreken met advertenties (re-marketing) via het platform van onze marketingpartner. Informatie die onze marketingpartner heeft over zijn gebruikers in een van onze doelgroepen kan ook door hem worden gebruikt om soortgelijke gebruikersgroepen aan ons voor te stellen voor advertenties.

Hiertoe informeren wij onze marketingpartners dat je onze website hebt bezocht en of je door ons gedefinieerde pagina's heeft bezocht of andere acties heeft uitgevoerd (bijv. een account geregistreerd). Onze marketingpartners kunnen deze informatie ook voor hun eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om jouw profiel verder te personaliseren op hun eigen platform.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 a) GDPR). Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken of wijzigen door jouw trackinginstellingen te wijzigen. Bovendien kun je je browserinstellingen met betrekking tot cookies en vergelijkbare technologieën wijzigen.

Als je de toestemming voor verwerking hebt beperkt tot het meest noodzakelijke, wordt Google Analytics gebruikt zonder dat cookies worden opgeslagen of een overeenkomstige persoonlijke referentie wordt vastgesteld. Alle gegevens worden geanonimiseerd, dat wil zeggen zonder toewijzing aan een klant-ID en alleen geaggregeerd.

Onze marketingpartners zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking die zij voor hun eigen doeleinden uitvoeren. De marketingpartner geeft je ook informatie over gegevensbescherming.

Gebruik van cookies

Als je toestemming hebt gegeven, zullen wij gebruik maken van tracking cookies voor commerciële doeleinden. Deze cookies, ook geplaatst door derde partijen, helpen ons gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen en om je deel te laten nemen aan promotionele kansspelen. 

https://support.google.com/ads/answer/7395996 Wij gebruiken eigen cookies en cookies van anderen om activiteiten te analyseren en onze services op onze websites te verbeteren. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. 

Door onze websites te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

In het kader van analyse en personalisatie werken wij samen met technologiy providers (alszijnde gegevensverwerkers) waarmee een overdracht van je persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten niet kan worden uitgesloten.

Evenzo werken wij voor het doel van "(Re-)Marketing / gegevensdeling met derden" samen met partners waarmee een overdracht van je persoonsgegevens naar de Verenigde Staten niet kan worden uitgesloten.

Waar mogelijk geven wij onze technology providers de opdracht om je persoonsgegevens te verwerken in datacenters binnen de Europese Unie.

In het geval van technology providers of partners die ook een vestiging in de Verenigde Staten hebben of daar zijn gevestigd met andere bedrijven van hun groep, kunnen we echter niet uitsluiten dat Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via toegang op afstand of een juridisch bindende instructie aan onze technology provider of partner. Dit kan je in het bijzonder blootstellen aan het risico dat Amerikaanse veiligheidsdiensten zonder specifieke reden en op grote schaal toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens, en dat je daar in de Verenigde Staten mogelijk geen effectieve juridische stappen tegen kunt ondernemen.

 

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om jouw bezoek aan onze websites te analyseren en worden 50 maanden bewaard. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze websites bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina's en of de pagina's van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites gebruikersvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen. 

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kan worden gebruikt. Bovendien kan je het verzamelen van gegevens die door de cookies worden gegenereerd voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. Meer gedetailleerde informatie over Google Analytics is te vinden onder deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google is gevestigd in de Verenigde Staten via andere bedrijven van dezelfde groep (met name via Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. VS) en gebruikt ze als gegevensverwerkers, zodat we een overdracht van je persoonsgegevens naar de Verenigde Staten.

 

Google Analytics-advertentiefuncties (DoubleClick)

Naast Google Analytics is de analytische reclamefunctie “DoubleClick” ingeschakeld op deze website. Dit houdt in dat verdere gegevens worden verzameld door middel van een Google-cookie, die de standaardimplementatie van Google Analytics overschrijdt. Daarom maakt onze website, naast cookies van Google Analytics, gebruik van cookies van anderen.

De DoubleClick-functie dient om relevante advertenties van ons en van derden te tonen. Jouw browser krijgt een ID-nummer (ID) als pseudoniem om te controleren welke advertenties in jouw browser zijn getoond en op welke advertenties is geklikt. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt het mogelijk advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze en andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt ter evaluatie overgedragen aan een server in de VS en daar door Google opgeslagen. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden op basis van wettelijke voorschriften of bij de verwerking van ordergegevens. In geen geval zal Google jouw gebruiksgegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren; Houd er echter rekening mee dat je in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kan je het verzamelen van gegevens die door de cookies worden gegenereerd voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. Als alternatief kan je de DoubleClick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance ook via de volgende link deactiveren. Bovendien is bovenstaande informatie over "Google Analytics" ook van toepassing op de Analytics-advertentiefuncties. Gedetailleerde informatie over DoubleClick is te vinden onder deze link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Google Adwords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een analysedienst van Google Inc. en Conversion Tracking van Google AdWords. Google AdWords maakt gebruik van cookies die op jouw computer of telefoon worden opgeslagen (het zogenaamde "Conversion Cookie") wanneer je op een door Google getoonde advertentie klikt. Deze cookies worden na 30 dagen niet meer effectief en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je specifieke pagina's van onze website bezoekt, Google en wij kunnen dan bijhouden of die pagina is geopend vanwege het klikken op een specifieke advertentie. Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van conversiecookies worden gebruikt voor statistische rapportage voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op een door Google weergegeven advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies.

Naast het bijhouden van conversies gebruiken we ook “remarketing” functies.

Met de “remarketing” functie van Google kunnen we gebruikers bereiken die eerder onze website hebben bezocht. Op deze manier kunnen we gebruikers van deze website die al geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten presenteren met onze advertenties op andere websites van het displaynetwerk. AdWords bepaalt ook wat gemeenschappelijke interesses en gedeelde kenmerken zijn van gebruikers van onze website op basis van gebruikersgedrag op websites in het Google Display Netwerk in de afgelopen 30 dagen en contextuele gegevens over zoekmachines. Op basis van deze informatie vindt AdWords vervolgens nieuwe potentiële klanten op de markt waarvan de interesses en kenmerken vergelijkbaar zijn met die van gebruikers van onze website. Target-audience-specifieke remarketing vindt plaats door gebruik van cookies in combinatie, zoals Google Analytics-cookies en Google DoubleClick-cookies, in de browsers van de websitegebruikers.

Als u niet wilt volgen, kunt u het gebruik ervan blokkeren door de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instelling in uw browser te selecteren (optie uitschakelen). of door de onderstaande link te volgen en de plug-in te installeren die daar wordt aangeboden:

https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook het gebruik van cookies van derden deactiveren door naar de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/te gaan en daar verder te gaan volgens de opt-out.

De bovenstaande informatie over 'Google Analytics' is ook van toepassing op Google Adwords.

Meer informatie over Google Adwords is te vinden onder deze links:

http://www.google.com/privacy/ads/

 

Cookie Statement

Dit cookiestatement is van toepassing op Dr. Oetker Nederland B.V. en Koopmans B.V. (hierna te noemen “de onderneming” of “wij”.

De onderneming plaatst wanneer je een van onze (actie) websites bezoekt een aantal cookies op je computer om je ervaring online te verbeteren. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, zien welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn en bijhouden wat je in je winkelmandje hebt gestopt. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven.

Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt. 

Als je je bijvoorbeeld registreert op onze website helpt een cookie de webpagina om je gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van je persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. te vereenvoudigen. Wanneer je onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die je eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald.

Zo kun je de functies van onze website die je eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op je ingesteld.

Wij maken ook gebruik van pixels, tags en andere codes, die wij plaatsen op onze websites, waarbij het uitlezen uitsluitend voor ons aan derde partijen is opgedragen.

De websites van onze ondernemingen en overige actiesites herkenbaar aan een van onze logo’s, waaronder doch niet uitsluitend; www.oetker.nlwww.koopmans.comwebshop.oetker.nl,  www.bakken.nl

www.zondagbakdag.nlwww.pizzaburger.nlwww.bigamericans.nlwww.aandebakdag.nl,

www.familieonsbesterecept.nlwww.bakkenvooreenfeestje.nl, maken gebruik van de volgende cookies:
 

www.Koopmans.com

First party cookies

Naam Doel Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga      
  Gebruikt om gebruikers te onderscheiden Dr. Oetker, Partout 50 maanden
_gat Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization. Dr. Oetker, Partout 10 minuten
__utma Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. Dr. oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken. Dr. oetker, Partout 10 minuten
__utmb Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek Dr. oetker, Partout 30 minuten
__utmc In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc. Dr. Oetker, Partout 6 maanden
__utmv Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele. Dr. Oetker, Partout 50 maanden

Third party request cookies 

Naam Doel Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

Addthis Meten van social shares vanaf het platform Dit is een cookie van een derde partij 50 maanden

Geen invloed op, door middle van code worden cookies geplaatst

     
Id (.doubleclick.net) Gebruikersindentificatie Dit is een cookie van een derde partij 730 dagen
_drt_ (.doubleclick.net) Social cookie Dit is een cookie van een derde partij

Dit is een cookie van een derde partij

DSID (.doubleclick.net) Ingelogde gebruikers (Google Account) Dit is een cookie van een derde partij 24 uur
IDE (.doubleclick.net) Vervanging voor de ID cookie voor gebruikers identificatie Dit is een cookie van een derde partij " 730 dagen
 

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer 7 & 8

1. Klik op Extra

2. Klik op tabblad Algemeen onder Browsergeschiedenis op Verwijderen.

3. je hebt de volgende mogelijkheden:

 • In Internet Explorer 7: Klik op Cookies verwijderen, Ja en vervolgens op Sluiten.
 • In Internet Explorer 8: Schakel het selectievakje Cookies in en klik vervolgens op verwijderen.

4. Klik op OK.

 

Cookies verwijderen in FireFox

1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy.

2. Klik op recente geschiedenis wissen.

3. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval “Cookies” aan.

 

Cookies verwijderen in Chrome

1. Klik op het steeksleuteltje rechts bovenin.

2. Klik op instellingen.

3. Kies tab Geavanceerde opties.

4. Klik onder Privacy op de button Browser wissen.

5. Zorg in ieder geval dat “Cookies en andere sitegegevens verwijderen” aangevinkt staat.

6. Klik op “Browsergegevens wissen”. 

  

Cookies verwijderen in Safari

1. Open Safari. Dit is het blauwe icoon in de vorm van een kompas.

2. Kies bovenin voor Safari en klik op “Voorkeuren”.

3. Klik bovenin het nieuwe venster op “Beveiliging”(met het slotje). 

 

Amersfoort, 30 september 2022.