Sluiten

Actievoorwaarden Winactie Koopmans Appeltaartpakket

Artikel 1 Algemeen

Koopmans B.V. gevestigd te Amersfoort aan de Netwerklaan 38 (hierna: “de onderneming”) organiseert in de periode van 18 september 2023 tot en met 8 oktober 2023 een winactie waarbij deelnemers kans maken op de hieronder genoemde prijs. Door deelname aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via de actiepagina http://www.koopmans.com/winacties/appelpakket op de website van Koopmans.com.

Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de actiepagina http://www.koopmans.com/actievoorwaarden Eventuele andere informatie of vragen kunt u stellen aan onze consumentenservice te bereiken via de contactpagina of 0800-0223306 (gratis).

 

Artikel 2 Deelnemers

Voor deelname aan de actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Ieder natuurlijke persoon kan eenmalig deelnemen aan deze actie, zolang deze de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland. Per persoon of e-mailadres kan men slechts één keer deelnemen aan het spel. Als je een uitnodiging hebt ontvangen via social media (zoals maar niet beperkt tot Facebook of Instagram) zul je bij deelname aan de huidige actie worden uitgesloten voor verdere acties. Deelname door minderjarigen is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd. Uitgesloten van deelname zijn onze werknemers en ondernemingen die bij deze actie betrokken zijn.

De onderneming heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de prijsvraag indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

 

Artikel 3 Deelname

De deelnemers maken kans op de prijs zoals genoemd in artikel 5. Om kans te maken dient de deelnemer zich aan te melden voor de Koopmans nieuwsbrief, waarna de deelnemer kans maakt op 1 van de 25 Koopmans appeltaartpakketten ter waarde van € 15,-. De actie loopt van 18 september 2023 tot en met 8 oktober 2023. De 25 winnaars ontvangen uiterlijk 13 oktober 2023 persoonlijk bericht per e-mail.

 

Artikel 4 Communicatiekosten

Aan deelname aan deze actie zijn geen communicatiekosten verbonden.

 

Artikel 5 Prijzen

Deelnemers maken kans op 1 van de 25 Koopmans appelpakketten ter waarde van €15,-.

In totaal worden er 25 winnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten. De onderneming behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen, andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

 

Artikel 6 Winnaars

De onderneming zal uiterlijk 9 oktober op objectieve wijze door onpartijdige computerprogrammatuur door middel van 1 trekking de prijswinnaars selecteren. Prijswinnaars zullen uiterlijk binnen vijf werkdagen na de trekking per e-mail op de hoogte worden gesteld.

De prijzen worden uiterlijk op 27 oktober 2023 verstuurd naar de winnaars. Indien de winnaar niet binnen 1 week na verzending van de e-mail, de gevraagde adresgegevens bekend maakt en daarmee de prijs claimt, kan de winnaar geen aanspraak meer maken op de prijs. Het staat de onderneming dan vrij om de prijs aan een andere winnaar toe te kennen.

 

Artikel 7 Kansspelbelasting

De onderneming zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Artikel 8 Klachten

Eventuele klachten over deze actievoorwaarden en hetgeen hieruit voortvloeit kunnen binnen vier weken na het einde van de actieperiode worden ingediend bij de Consumentenservice te bereiken contactpagina of 0800-0223306 (gratis). De onderneming zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Indien de klacht door de onderneming niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de deelnemer vervolgens de klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl)

 

Artikel 9 Gedragscode promotionele kansspelen 2014

De onderneming handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Artikel 10 Wijziging van de spelvoorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen (de organisatie) de actie stop te zetten of de actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de spelvoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door de onderneming bekend gemaakt worden via de actiepagina. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

Om deel te kunnen nemen aan deze actie, dient de deelnemer (indien gevraagd) zijn persoonsgegevens volledig en naar waarheid in te vullen. De deelnemer erkent door de deelname aan de actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en het gebruik hiervan door de onderneming. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden conform het bepaalde in het privacy beleid van de onderneming, welke hier te raadplegen is. Door het meedoen aan de actie gaat deelnemer akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens en met het privacy beleid van de onderneming.

De deelnemer gaat akkoord met het feit dat de onderneming zijn/haar naam als winnaar vermeldt kan worden in alle door de onderneming beheerde media.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die de onderneming aan het beheer van de website en de organisatie van deze actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door de onderneming gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de onderneming niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de onderneming in het leven roepen. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. De onderneming is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

De deelnemer vrijwaart de onderneming van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.